ДВУСТРАНИ ОТНОШЕНИЯ

Азербайджанско - българските отношения

 1. Кратка информация:

На 14 януари 1992 г.правителството на Република България признава независимостта на Република Азербайджани на 5 юни 1992 г. между двете страни се установяват дипломатически отношения. През декември 1999 г. се откриваПосолство на Република България в Република Азербайджан. На 16 април 2004 г. президентът на Република Азербайджан г-н Илхам Алиев подписва указ за откриване на Посолство на Република Азербайджан в Република България. 

 1. Правно основание:


Между Република Азербайджан и Република Българиябяха подписани 74 споразумения.

 1. 05 юни 1992 г. - подписан в Осло - Протокол за установяване на дипломатически отношения между Република Азербайджан и Република България,.
   
 2. 29 юни 1995 г. - подписано в София - Споразумение за приятелски отношения и сътрудничество между Република Азербайджан и Република България.
   
 3. 29 юни 1995 г. - подписано в София - Споразумение между Правителството на Република Азербайджан и Правителството на Република България за въздушни коридори между и отвъд техните съответни територии,.
   
 4. 29 юни 1995 г. - подписано в София - Споразумение за международни автомобилни превози на пътници и товаримежду Правителството на Република Азербайджан и Правителството на Република България.
   
 5. 29 юни 1995 г. - подписано в София - Споразумение за правна помощ по граждански дела между Република Азербайджан и Република България.
   
 6. 29 юни 1995 г. - подписано в София - Споразумение за правна помощ по наказателни дела между Република Азербайджан и Република България.
   
 7. 29 юни 1995 г. - подписано в София - Споразумение за екстрадиция между Република Азербайджан и Република България.
   
 8. 09 ноември 1997 г. - подписан в Баку - Протокол за сътрудничество между Министерството на външните работи на Република Азербайджан и Министерството на външните работи на Република България.
   
 9. 02 декември 1999 г. - подписана в Баку - Съвместна декларация на Президента на Република Азербайджан и Президента на Република България.
   
 10. 02 декември 1999 г. - подписано в Баку - Споразумение за сътрудничество между Държавния комитет по статистика на Република Азербайджан и Националния статистически институт на Република България.
   
 11. 02 декември 1999 г. - подписано в Баку - Споразумение за взаимно сътрудничество в митническата област между Правителството на Република Азербайджан и Правителството на Република България.
   
 12. 02 декември 1999 г. - подписано в Баку - Споразумение за сътрудничество в областта на туризма между Правителството на Република Азербайджан и Правителството на Република България.
   
 13. 31 октомври 2001 г. - подписано в Шумен - Cпоразумение за сътрудничество между Бакинския славянски университет и Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.
   
 14. 25 септември 2002 г. - подписано в София - Споразумение за сътрудничество във военната област между Министерството на отбраната на Република Азербайджан и Министерството на отбраната на Република България.
   
 15. 10 октомври 2002 г. - подписано в София - Cпоразумение за сътрудничество между Бакинския славянски университет  и Софийския университет “Св. Климент Охридски”.
   
 16. 07 октомври 2004 г. - подписано в Баку - Съвместно заявление на Президента на Република Азербайджан Илхам Алиев и Президента на Република България Георги Първанов.
   
 17. 07 октомври 2004 г. - подписано в Баку - Споразумение за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицината между Правителството на Република Азербайджан и Правителството на Република България.
   
 18. 07 октомври 2004 г. - подписано в Баку - Споразумение България за търговско корабоплаване между Правителството на Република Азербайджан и Правителството на Република.
   
 19. 07 октомври 2004 г. - подписано в Баку - Споразумение за международни комбинирани превози на товари между Правителството на Република Азербайджан и Правителството на Република България.
   
 20. 07 октомври 2004 г. - подписан в Баку - Протокол от второто заседание на Междуправителствената комисия по търговско, икономическо,  научно и техническо сътрудничество между Република Азербайджан и Република България.
   
 21. 07 октомври 2004 г. - подписано в Баку - Споразумение за сътрудничество между Азербайджанската държавна телеграфна агенция (AzerTac) и Българската телеграфна агенция (БТА) .
   
 22. 23 септември 2005 г. - подписана в София - Съвместна декларация на Президента на Република Азербайджан и Президента на Република България.
   
 23. 23 септември 2005 г. - подписано в София - Споразумение за облекчен визов режим между Правителството на Република Азербайджан  и Правителството на Република България.
   
 24. 23 септември 2005 г. - подписан в София - Меморандум за сътрудничество в областта на европейската и евроатлантическата интеграция между Правителството на Република Азербайджан и Правителството на Република България.
   
 25. 23 септември 2005 г. - подписан в София – Протокол за разбирателство между Държавния митнически комитет на Република Азербайджан и Национална агенция "Митници" на Република България за задълбочаване на митническото сътрудничество, включително в областта на професионалната подготовка и повишаването на квалификацията на кадрите.
   
 26. 23 септември 2005 г. - подписан в София – Протокол за по-нататъшно сътрудничество между авиационните власти на Република Азербайджан и Република България.
   
 27. 23 септември 2005 г. - подписан в София - Меморандум за сътрудничество между Азербайджанското телевизионно и радио съвместно акционерно дружество (АзТВ) и Българската национална телевизия (БНТ).
   
 28. 19 септември 2006 г. - подписано в Баку - Споразумение за сътрудничество в областта на младежката политика и спорта между Министерството на младежта и спорта на Република Азербайджан и Държавната агенция за младежта и спорта на Република България.
   
 29. 15 май 2007 г. - подписано в Баку - Споразумение за сътрудничество между Министерството на правосъдието на Република Азербайджан и Министерството на правосъдието на Република България.
   
 30. 12  ноември 2007 г. - подписано в Баку - Споразумение за икономическо сътрудничество между Правителството на Република Азербайджан и Правителството на Република България.
   
 31. 12 ноември 2007 г. - подписано в Баку - Споразумение между Правителството на Република Азербайджан и Правителството на Република България за сътрудничество в областта на антимонополната политика и защитата на конкуренцията.
   
 32. 12  ноември 2007 г. - подписано в Баку - Споразумение между Правителството на Република Азербайджан и Правителството на Република България за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото.
   
 33. 18 април 2008 г. - подписан в София - Меморандум за разбирателство относно консултациите между Министерството на външните работи на Република Азербайджан и Министерството на външните работи на Република България.
   
 34. 30 септември 2008 г. - подписан в София - Протокол от третото заседание на Междуправителствената комисия за търговско, икономическо, научно и техническо сътрудничество между Република Азербайджан и Република България.
   
 35. 03 юни 2009 г. - подписано в Баку - Cпоразумение за сътрудничество между Бакинския славянски университет и Българския университет за национално и световно стопанство.
   
 36. 13 ноември 2009 г. - подписан в София - Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на енергетиката между Министерството на промишлеността и енергетиката на Република Азербайджан и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България.
   
 37. 16 април 2010 г. - подписано в София – Споразумение за сътрудничество между Азербайджанския държавен университет за култура и изкуство и Българската национална художествена академия.
   
 38. 16 април 2010 г. - подписано в София – Споразумение за сътрудничество между Азербайджанския държавен университет за култура и изкуство и Българската национална академия за театрално и филмово изкуство.
   
 39. 23 септември 2010 г. - подписан в Баку – Меморандум за сътрудничество между Държавния комитет по въпросите на собствеността на Република Азербайджан и Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на Република България.
   
 40. 08 април 2011 г. - подписано в Баку - Споразумение за сътрудничество между Правителството на Република Азербайджан и Правителството на Република България в областта на културата.
   
 41. 14 ноември 2011 г. - подписано в Баку - Споразумение между Правителството на Република Азербайджан и Правителството на Република България за взаимна защита и обмен на класифицирана информация.
   
 42. 14 ноември 2011 г. - подписано в Баку - Cпоразумение за сътрудничество между Азербайджанския държавен икономически  университет и Българския университет за национално и световно стопанство.
   
 43. 14 ноември 2011 г. - подписан в Баку - Меморандум за сътрудничество между Дипломатическата академия на Министерство на външните работи на Република Азербайджан и  Дипломатическия институт към Министьра на външните работи  на Република България.
   
 44. 14 ноември 2011 г. - подписан в Баку - Меморандум за сътрудничество между Министерството на труда и социалната защита на населението на Република Азербайджан и Министерството на труда и социалната политика на Република България.
   
 45. 29 ноември 2011 г. - подписано в Баку - Споразумение за сътрудничество между Азербайджанската национална академия на науките и Българската академия на науките.
   
 46. 26 април 2012 г. - подписано в Баку - Споразумение между Правителството на Република Азербайджан и Правителството на Република България за сътрудничесво в борбата срещу престъпността.
   
 47. 26 април 2012 г. - подписано в Баку - Споразумение за сътрудничесво в областта на извънредните ситуации между Правителството на Република Азербайджан и Правителството на Република България.
   
 48. 26 април 2012 г. - подписан в Баку - Меморандум за разбирателство между Държавната нефтена компания на Азербайджанската Република (СОКАР) и Българския Енергиен Холдинг в областта на природния газ и петрола.
   
 49. 26 април 2012 г. - подписан в Баку - Меморандум за разбирателство между Азербайджанската фондация за насърчаване на износа и инвестициите (AЗПРОМО) и Българската търговско-промишлена палата
   
 50. 02 юли 2012 г. - подписан в Баку - Меморандум за сътрудничество между Конституционния съд на Република Азербайджан и Конституционния съд на Република България.
   
 51. 18 септември 2012 г. - подписан в София – Меморандум за разбирателство между Азербайджанския  медицински университет и Медицински университет – София.
   
 52. 03 октомври 2012 г. - подписано в Баку - Споразумение за сътрудничество между Бакинския държавен университет и Софийския университет “Св. Климент Охридски”.
   
 53. 05 октомври 2012 г. - подписан в Баку - Договор между Обществената радио и телевизионна комапния на Азербайджан (ИТВ) и Българската национална телевизия (БНТ)
   
 54. 05 октомври 2012 г. - подписано в Баку - Споразумение за сътрудничество за обмен на информация между Азербайджанската международна информационна агенция „ТРЕНД” и Българската телеграфна агенция (БТА).
   
 55. 12 ноември 2012 г. - подписан в Баку – Протокол за сътрудничество в сферата на съдопроизводството между Върховния съд на Република Азербайджан и Върховния касационен съд на Република България.
   
 56. 16 май 2013 г. – подписан в Баку – Меморандум за разбирателство между Бакинското висше нефтено училище и Техническия университет в София.
   
 57. 16 май 2013 г. – подписан в Баку – Меморандум за разбирателство между Бакинското висше нефтено училище и Бургаския университет "Проф. д-р Асен Златаров ".
   
 58. 16 май 2013 г. – подписан в Баку – Меморандум за разбирателство между Бакинското висше нефтено училище и Техническия университет в Габрово.
   
 59. 24 май 2013 г. – подписано в София - Споразумение между Бакинския славянски университет и Софийския университет „Св.Климент Охридски“ за създаване на Център за азербайджански език и култура към Софийския университет „Св. Климент Охридски“
   
 60. 20 февруари 2014 г. - подписан в Баку - Меморандум за разбирателство и сътрудничество в областта на опазването на околната среда между Правителството на Република Азербайджан и Правителството на Република България.
   
 61. 20 февруари 2014 г. - подписано в Баку - Споразумение за сътрудничество между Министерство на финансите на Република Азербайджан и Министерство на финансите на Република България.
   
 62. 20 февруари 2014 г. - подписан в Баку - Меморандум за разбирателство между Бакинския държавен университет и Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“
   
 63. 23 май 2014 г. - подписан в Баку - Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на селското стопанство между Министерството на селското стопанство на Република Азербайджан и Министерството на земеделието и храните на Република България.
   
 64. 23 май 2014 г. - подписано в Баку - Споразумение за сътрудничество между Азербайджанския държавен аграрен университет и Аграрния университет - Пловдив.
   
 65. 30 юни 2014 г. - подписана в Баку - Програма за сътрудничество между Прокуратурата на Република Азербайджан и Прокуратурата на Република България.
   
 66. 19 септември 2014 г. - подписана в Баку - Съвместна декларация на Президента на Република Азербайджан и Президента на Република България.
   
 67. 20 септември 2014 г. - подписан в Баку - Меморандум за разбирателство между Държавната нефтена компания на Република Азербайджан "СОКАР" и "Булгартрансгаз" за проучване възможностите за съвместно развитие на проекта за разширение на газохранилището в Чирен.
   
 68. 20 септември 2014 г. - подписан в Баку - Протокол за намерения между Държавната нефтена компания на Република Азербайджан "СОКАР" и "Булгаргаз".
   
 69. 04 ноември 2014 г. - подписано в Баку - Споразумение за сътрудничество и обмен на информация между Информационна Агенция ТРЕНД (Азербайджан) и Информационна Агенция ФОКУС (България).
   
 70. 04 март 2015 г. - подписана в София - Съвместна декларация за стратегическо партньорство между Република Азербайджан и Република България.
   
 71. 04 март 2015 г. - подписано в София - Споразумение за сътрудничество в областта на електронните съобщения, информационните технологии и електронното управление между Правителството на Република Азербайджан и Правителството на Република България.
   
 72. 04 март 2015 г. - подписан в София - Протокол за разширяване на сътрудничеството в областта на туризма между Министерство на културата и туризма на Република Азербайджан и Министерството на туризма на Република България.
   
 73. 17 април 2015 г. - подписан в София - Меморандум за разбирателство и взаимно сътрудничество между Националната библиотека на Азербейджан „М. Ф. Ахундов” и Националната библиотека на България „Св. Св. Кирил и Методий”
   
 74. 20 април 2015 г. - подписано в Баку - Споразумение за сътрудничество между Бакинското висше нефтено училище и Русенския университет „Ангел Кънчев“.
 1. Взаимни посещения и срещи на високо равнище:


 3.1 Държавни глави:


29 - 30 юни 1995 г. официално посещение на президента на Република Азербайджан Н. Пр. г-н Г. Алиев в Република България.


07 - 08 септември 1998 г. работно посещение на президента на Република България Н. Пр. г-н П. Стоянов в Република Азербайджан, за да присъства на Международна конференция по възстановяване на историческия път на коприната, която се проведе в Баку.


02 - 03 декември 1999 г. официално посещение на президента на Република България Н. Пр. г-н П. Стоянов в Република Азербайджан.


07 - 08 октомври 2004 г. официално посещение на президента на Република България Н. Пр. г-н Г. Първанов в Република Азербайджан.


23 - 24 септември 2005 г. официално посещение на президента на Република Азербайджан Н. Пр. г-н И. Алиев в Република България.


10 - 12 март 2008 г. работно посещение на президента на Република България Н. Пр. г-н Г. Първанов в Република Азербайджан.


22 януари 2009 г. работно посещение на президента на Република България
Н. Пр. г-н Г. Първанов в Република Азербайджан.


13 ноември 2009 г.  работно посещение на президента на Република Азербайджан Н. Пр. г-н И. Алиев в Република България.


30 юни - 01 юли 2010 г. работно посещение на президента на Република България Н. Пр. г-н Г. Първанов в Република Азербайджан.


14 - 15 ноември 2011 г. официално посещение на президента на Република
България Н. Пр. г-н Г. Първанов в Република Азербайджан.


19 - 20 септември 2014 г. работно посещение на президента на Република България Н. Пр. г-н Р. Плевнелиев в Република Азербайджан, за участие в 20 годишнината на "Договора на века" и церемонията по първа копка на Южния газов коридор, която се проведе в Баку на 20 септември 2014 г.


19 - 21 ноември 2014 г. посещение на вицепрезидента на Република България  Н. Пр. г-жа M. Попова в Република Азербайджан,  за да присъства на 3-та сесия на Асамблеята на страните на Международната академия за борба с корупцията, която се проведе в Баку на 19-21 ноември 2014 г.


03 - 05 март 2015 г. официално посещение на президента на Република Азербайджан Н. Пр. г-н И. Алиев в Република България.


27 – 29 април 2015 г. работно посещение на президента на Република България Н. Пр. г-н Р. Плевнелиев в Република Азербайджан, за да присъства на третия Световен форум на отворените общества, който се проведе в Баку.


17 - 21 май 2015 г. посещение на вицепрезидента на Република България Н. Пр. г-жа M. Попова в Република Азербайджан, за да присъства на третия Световен форум за междукултурен диалог, който се проведе в Баку.


28 - 29 юни 2015 г.  работно посещение на президента на Република България Н. Пр. г-н Р. Плевнелиев в Република Азербайджан, за да присъства на церемонията по закриване на първите Европейски олимпийски игри, която се проведе в Баку на 28 юни 2015 г.


3.2 Ръководители на правителства:


06 - 07 октомври 2004 г. посещение на делегация, водена от заместник министър-председателя и министър на транспорта и съобщенията на Република България, българския съпредседател на Междуправителствената комисия Н. Пр. г-н Н. Василев в Република Азербайджан, за участие във второто заседание на Междуправителствената комисия.


12 - 13 ноември 2007 г. официално посещение на министър-председателя на Република България Н. Пр. г-н С. Станишев в Република Азербайджан.


29 - 30 септември 2008 г. посещение на делегацията, водена от заместник министър-председателя, азербайджанския съпредседател на Междуправителствената комисия Н. Пр. г-н А. Шарифов в Република България, за участие в третото заседание на Междуправителствената комисия.


26 - 27 април 2012 г.  официално посещение на министър-председателя на Република България Н. Пр. г-н Б. Борисов в Република Азербайджан.

17 декември 2013 г. работно посещение на министър-председателя на Република България Н. Пр. г-н П. Орешарски в Република Азербайджан, за участие в церемонията по подписване на окончателния инвестиционен документ по проекта Шахдениз – 2.

19 - 20 февруари 2014 г официално посещение на министър-председателя на Република България Н. Пр. г-н П. Орешарски в Република Азербайджан.

26 - 27 май 2015 г. работно посещение на делегация, водена от заместник министър-председателя на Република Азербайджан Н. Пр. г-н E. Афандиев в Република България.

11 - 13 юни 2015 г. работно посещение на министър-председателя на Република България Н. Пр. г-н Б. Борисов в  Република Азербайджан, за да присъства на церемонията по откриване на първите Европейски олимпийски игри, която се проведе в Баку на 12 юни 2015 г.


3.3 Председатели на Парламента:


27 - 30 септември 2004 г. официално посещение на председателя на Милли Маджлиса (Парламента) на Република Азербайджан Н. Пр. г-н М. Аласгаров в Република България.


24 - 25 ноември 2006 г. официално посещение на председателя на Народното събрание на Република България Н. Пр. г-н Г. Пирински в  Република Азербайджан.

19 - 21 май 2008 г. официално посещение на председателя на Милли Маджлиса (Парламента) на Република Азербайджан Н. Пр. г-н O. Aсадов в Република България.

13 - 15 май 2012 г. официално посещение на председателя на Народното събрание на Република България Н. Пр. г-жа Ц. Цачева в Република Азербайджан.

27 - 28 ноември 2012 г. работно посещение на председателя на Народното събрание на Република България Н. Пр. г-жа Ц. Цачева в Република Азербайджан за участие в 40-та пленарна сесия на Генералната асамблея на Парламентарната асамблея за черноморско икономическо сътрудничество (ПАЧИС). На пленарната сесия председателят на Народното събрание на Република България Н. Пр. г-жа Ц. Цачева официално пое ротационното председателство на ПАЧИС от председателя на Милли Маджлиса (Парламента) на Република Азербайджан Н. Пр. г-н О. Aсадов.

18 - 21 декември 2012 г. работно посещение на заместник-председателя на Народното събрание на Република България Н. Пр. г-н Г. Пирински в Република Азербайджан, за да присъства на 5-та сесия на Парламентарната асамблея на ГУАМ - Организация за демокрация и икономическо развитие.


3.4 Министри:


3.4 (а) Министри на външните работи:


09 - 10 ноември 1997 г. посещение на министъра на външните работи на Република България Н. Пр. г-жа Н. Михайлова в Република Азербайджан.

15 - 16 март 2004 г. посещение на министъра на външните работи на Република България и действащ председател на ОССЕ Н. Пр. г-н С. Паси в Република Азербайджан.

30 април 2004 г. посещение на делегация, водена от заместник-министъра на външните работи на Република България г-н И. Петков в Република Азербайджан за участие в заседанието на ръководителите на делегациите на държавите-членки на  Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС) в Баку.

04 - 05 декември 2004 г. посещение на министъра на външните работи на Република Азербайджан Н. Пр. г-н Е. Маммадяров в Република България за участие в 12-та среща на Съвета на министрите на ОССЕ.

17 - 18 април 2008 г. официално посещение на министъра на външните работи на Република Азербайджан Н. Пр. г-н Е. Маммадяров в Република България.

22 октомври 2009 г. посещение на министъра на външните работи на Република България Н. Пр. г-жа Р. Желева в Република Азербайджан за участие в заседанието на Съвета на министрите на външните работи на държавите-членки на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС).

18 май  2010 г. посещение на заместник-министъра на външните работи на Република Азербайджан Н. Пр. г-н М. Маммад-Гулиев в Република България, за да присъства на 22-та среща на Съвета на министрите на външните работи на държавите-членки на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС).

11 - 12 декември 2012 г. посещение на делегация съставена от  министъра на външните работи на Република България Н. Пр. г-н Н. Младенов, ръководителя на президентската администрация на Република Полша Н. Пр. г-н Ж. Михайловски и министъра на външните работи на Кралство Щвеция Н. Пр. г-н К. Билдт в Република Азербайджан.

04 - 07 февруари 2014 г. посещение на заместник-министъра на външните работи на Република Азербайджан  г-н Х. Халафов в Република България, за да присъства на първите политически консултации между Министерство на външните работи на Република България и Министерство на външните работи на Република Азербайджан, които се проведоха в София.

19 - 20 февруари 2014 г. посещение на заместник-министъра на външните работи на Република България г-н A. Величков в Република Азербайджан, придружен от българска делегация, в рамките на официалното посещение на министър-председателя на Република България Н. Пр. г-н П. Орешарски в Република Азербайджан.

18 - 20 юни 2014 г. посещение на заместник-министъра на външните работи на Азербайджан г-н М. Mаммад-Гулиев в Република България за участие в 30-та среща на Съвета на министрите на външните работи на държавите-членки на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС).

03 - 05 март 2015 г. посещение на министъра на външните работи на Република Азербайджан Н. Пр. г-н E. Maммадяров в Република България, придружен от азербайджанска делегация, в рамките на официалното посещение на президента на Република Азербайджан Н. Пр. г-н И. Aлиев в Република България.


3.4 (б) Други министри:


25 - 27 септември 2002 г. официално посещение на министъра на отбраната на Република Азербайджан Н. Пр. г-н С. Aбиев в Република България.

04 - 05 ноември 2003 г. официално посещение на министъра на отбраната на Република България Н. Пр. г-н Н. Свинаров в Република Азербайджан.

19 - 23 януари 2004 г.официално посещение на министъра на младежта, спорта и туризма на Република Азербайджан Н. Пр. г-н А. Гараев в Република България.

15 - 17 април 2004 г. посещение на делегация, водена от заместник-министъра на образованието на Република България г-н К. Велев в Република Азербайджан, за участие в срещата на Министрите на образованието на държавите-членки на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС).

25 - 27 октомври 2004 г. официално посещение на министъра на отбраната на Република Азербайджан Н. Пр. г-н С. Aбиев в Република България.

23 ноември 2004 г. официално посещение на генералния директор на Национална агенция "Митници" на Република България г-н А. Асенов в Република Азербайджан.

18 - 20 септември 2006 г. посещение на делегация водена от председателя на Държавната агенция за младежта и спорта на Република България г-жа В. Лечева в Република Азербайджан.

16 - 17 април 2007 г. посещение на министъра на извънредните ситуации на Република Азербайджан Н. Пр. г-н К. Гейдаров в Република България.

15 - 19 май 2007 г. официално посещение на министъра на правосъдието на Република България Н. Пр. г-н Г. Петканов в Република Азербайджан.

11 - 13 май 2008 г. официално посещение на министъра на отбраната на Република България Н. Пр. г-н В. Близнаков в Република Азербайджан.

02 - 05 юни 2008 г. работно посещение на министъра на икономиката и енергетиката на Република България Н. Пр. г-н П. Димитров в Република Азербайджан.

23 септември 2010 г. официално посещение на изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на Република България г-н Е. Караниколов в Република Азербайджан.

06 - 09 април 2011 г. посещение на министъра на културата на Република България Н. Пр. г-н В. Рашидов в Република Азербайджан за участие в Световния форум за междукултурен диалог, който се проведе в Баку.

18 – 21 юли 2011 г. официално посещение на председателя на Държавния комитет по имуществените въпроси на Република Азербайджан г-н К. Хасанов в Република България.

10 - 12 септември 2011 г. посещение на министъра на здравеопазването на Република България Н. Пр. г-н С. Константинов в Република Азербайджан за участие в 61-та сесия на Европейския комитет на Световната здравна организация, която се проведе Баку.

21 - 22 септември 2011 г.  официално посещение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма на Република България Н. Пр. г-н Т. Трайков в Република Азербайджан.

14 - 15 ноември 2011 г. посещения на министъра на икономиката, енергетиката и туризма на Република България Н. Пр. г-н Т. Трайков, министъра на труда и социалната политика на Република България Н. Пр. г-н Т. Младенов и председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията на Република България г-жа T. Маркова, придружени от българска делегация, в рамките на официалното посещение на Президента на Република България Н. Пр. г-н Г. Първанов в Република Азербайджан.

09 - 10 април 2012 г. официално посещение на министъра на труда и социалната защита на населението на Република Азербайджан Н. Пр. г-н Ф. Алакбаров в Република България.

12 - 14 април 2012 г. посещение на делегация водена от заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма на Република България г-н И. Маринов в Република Азербайджан за участие в 11-то Международно изложение за туризъм, което се проведе в Баку.  

16 - 20 април 2012 г. посещение на началника на кабинета на министъра на земеделието и храните на Република България г-н М. Христов в Република Азербайджан за участие в 28-та Европейска регионална конференция на Организацията по прехрана и земеделие и 37-та сесия на Европейската комисия по земеделие, които се проведоха в Баку.

26 - 27 април 2012 г. посещения на българския съпредседател на междуправителствената комисия и министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България Н. Пр. г-н И. Московски, министъра на икономиката, енергетиката и туризма на Република България Н. Пр. г-н Д. Добрев и министъра на земеделието и храните на Република България Н. Пр. г-н М. Найденов, придружени от българска делегация, в рамките на официалното посещение на министър-председателя на Република България Н. Пр. г-н Б. Борисов в Република Азербайджан.

31 май - 1 юни 2012 г. официално посещение на министъра на отбраната на Република Азербайджан Н. Пр. г-н С. Aбиев в Република България.

05 - 06 юли 2012 г. официално посещение на министъра на културата и туризма на Република Азербайджан Н. Пр. г-н A. Гараев в Република България.

24 - 25 септември 2012 г. работно посещение на председателя на Държавния комитет по имуществените въпроси на Република Азербайджан г-н К. Хасанов в Република България.

22 - 24 октомври 2012 г. официално посещение на министъра на правосъдието на Република Азербайджан Н. Пр. г-н Ф. Маммадов в Република България.

02 ноември 2012 г. работно посещение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма на Република България Н. Пр. г-н Д. Добрев в Република Азербайджан.

04 - 06 ноември 2012 г. посещение на министъра на регионалното развитие и благоустройството на Република България Н. Пр. г-жа Л. Павлова в Република Азербайджан.

11 - 12 февруари 2014 г. посещение на министъра на икономиката и енергетиката на Република България  Н. Пр. г-н Д. Стойнев в Република Азербайджан.

19 - 20 февруари 2014 г. посещения на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България Н. Пр. г-н Д. Папазов, министъра на икономиката и енергетиката на Република България Н. Пр. г-н Д. Стойнев, министъра на финансите на Република България Н. Пр. г-н П. Чобанов, министъра на земеделието и храните на Република България Н. Пр. г-н Д. Греков, министъра на околната среда и водите на Република България Н. Пр. г-жа И. Михайлова и заместник-министъра на икономиката и енергетиката на Република България г-н Б. Ботев, придружени от българска делегация, в рамките на официалното посещение на министър-председателя на Република България Н. Пр. г-н П. Орешарски в Република Азербайджан.

14 - 15 април 2014 г. посещение на министъра на енергетиката на Република Азербайджан Н. Пр. г-н Н. Алиев в Република България.

24 - 26 април 2014 г. посещение на заместник-министъра на младежта и спорта на Република Азербайджан г-н И. Бабаев в Република България за участие на срещата на министрите на младежта и спорта на държавите-членки на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС), която се проведе на 25 април 2014 г. във Варна.

22 - 24 май 2014 г. работно посещение на министъра на земеделието и храните на Република България Н. Пр. г-н Д. Греков в Република Азербайджан за участие в 8-та азербайджанска международна селскостопанска изложба  (Agrihort 2014).

19 - 20 септември 2014 г. посещение на министъра на икономиката и енергетиката на Република България Н. Пр. г-н В. Щонов, придружен от българска делегация, в рамките на работното посещение на президента на Република България Н. Пр. г-н Р. Плевнелиев в Република Азербайджан.

28 - 30 октомври 2014 г. посещение на заместник-министъра на младежта и спорта на Република България г-н К. Каменов в Република Азербайджан за участие в първия Глобален форум за младежки политики, който се проведе в Баку на 28 - 30 октомври  2014 г.

03 декември  2014 г. посещение на министъра на образованието и науката на Република България г-н Т. Танев в Република Азербайджан за участие на Срещата на високо равнище на министрите на науката и технологиите на държавите-членки на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС), която се проведе в Баку на 03 декември 2014 г.

09 - 10 февруари 2015 г. работно посещение на министъра на икономиката на Република България Н. Пр. г-н Б. Лукарски в Република Азербайджан.

11 - 12 февруари 2015 г. работно посещение на министъра на енергетиката на Република България Н. Пр. г-жа Т. Петкова в Република Азербайджан, за да присъства на първото заседание на Консултативния съвет на проекта Южен газов коридор, който се проведе в Баку на 12 февруари 2015 г.

03 - 05 март 2015 г. посещения на азербайджанския съпредседател на Съвместната междуправителствена комисия и министър на транспорта на Република Азербайджан Н. Пр. г-н З. Маммадов, министъра на икономиката и промишлеността Н. Пр. г-н Ш. Мустафаев, министъра на енергетиката Н. Пр. г-н Н. Aлиев и министъра на информационните и високите технологии Н. Пр. г-н A. Аббасов в Република България, придружени от азербайджанска делегация, в рамките на официалното посещение на Президента на Република Азербайджан Н. Пр. г-н И. Aлиев в Република България.

17 - 21 май 2015 г. посещение на министъра на туризма на Република България Н. Пр. г-жа Н. Ангелкова в Република Азербайджан, за да присъства на третия Световен форум за междукултурен диалог, който се проведе в Баку.

17 - 21 май 2015 г. посещение на министъра на културата на Република България  Н. Пр. г-н В. Рашидов в Република Азербайджан, за да присъства на третия Световен форум за междукултурен диалог, който се проведе в Баку.

18 – 19 ноември 2015 г.  посещение на министъра на околната среда и водите на Република България г-жа И. Василева в Република Азербайджан за участие в шестото Международно изложение за опазване на околната среда "Каспийско море: Технологии за околната среда" (CTE 2015), която се проведе в Баку на 18 – 19 ноември 2015 г.

26-27 януари 2016 г. посещение на президента на Националния статистически институт на Република България г-н Сергей Цветарски за участие в конференцията за стартиране на втората фаза на туининг  проекта „Подкрепа на Държавния статистически комитет в модернизацията на Националната статистическа система на Република Азербайджан в съответствие с европейските стандарти“.

 1. Икономически отношения:

 4.1 Основни области на сътрудничество:


Износ на азербайджански газ до България (TAП и TAНАП проекти), лека промишленост, селско стопанство, инфраструктура, туризъм, спорт и фармацевтична промишленост.


4.2. Хронология на заседанията на Съвместната междуправителствена комисия:

Съвместната междуправителствена комисия по търговско, икономическо, научно и техническо сътрудничество между правителствата на Азербайджан и България е създадена през 1999 г..

Заседания

Дата

Място

I заседание

30.06.2000

София

II заседание

07.10.2004

Баку

III заседание

29-30.09.2008

София

4.3  Търговски оборот:

(млн. Щатски  долара)

Година

2011

2012

2013

2014

2015

Януари-Юни

Търговски оборот

446.3

623.54

138.68

124.59

6.0

Износ

410.4

597.56

119.11

61.15

0

Внос

35.9

25.98

19.57

63.44

6.0

http://www.economy.gov.az/index.php?option=com_content&view=article&id=3383:bolqaristan2015&catid=122:xt2015&lang=az

 

4.4 Хронология на бизнес форуми:


На 21 септември 2011 г., по време на посещението на министъра на икономиката, енергетиката и туризма на Република България H. Пр. г-н Т. Трайков в Република Азербайджан, се проведе азербайджанско-български бизнес форум в Баку, в който участие взеха около 80 предприемачи.

На 27 април 2012 г. в рамките на официалното посещение на министър-председателя на Република България Н. Пр. г-н Б. Борисов в Република Азербайджан се проведе азербайджанско-българска бизнес среща между ръководителите на най-големите азербайджански и български компании в Баку.

На 5 ноември 2012 г. в рамките на посещението на министъра на регионалното развитие и благоустройството на Република България Н. Пр. г-жа Л. Павлова в Република Азербайджан се проведе азербайджанско-български бизнес форум в Баку, в който участие взеха ръководителите на най-големите компании в областта на логистиката, транспорта и строителството.

4.5 Подписани документи

 • 29 юни 1995 г. - подписано в София - Споразумение за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии между Правителството на Република Азербайджан и Правителството на Република България.
   
 • 29 юни 1995 г. - подписано в София - Споразумение за международни автомобилни превози на пътници и товари между Правителството на Република Азербайджан и Правителството на Република България.
   
 • 02 декември 1999 г. - подписано в Баку - Споразумение за сътрудничество между Държавния комитет по статистика на Република Азербайджан и Националния статистически институт на Република България.
   
 • 02 декември 1999 г. - подписано в Баку - Споразумение за взаимно сътрудничество в митническата област между Правителството на Република Азербайджан и Правителството на Република България.
   
 • 07 октомври 2004 г. - подписано в Баку - Споразумение за търговско корабоплаване между Правителството на Република Азербайджан и Правителството на Република България.

 

 • 07 октомври 2004 г. - подписано в Баку - Споразумение за международни комбинирани превози на товари между Правителството на Република Азербайджан и Правителството на Република България.
   
 • 07 октомври 2004 г. - подписан в Баку - Протокол от второто заседание на Междуправителствената комисия по търговско, икономическо, научно и техническо сътрудничество между Република Азербайджан и Република България.
   
 • 23 септември 2005 г. - подписан в София – Протокол за разбирателство между Държавния митнически комитет на Република Азербайджан и Национална агенция "Митници" на Република България за задълбочаване на митническото сътрудничество, включително в областта на професионалната подготовка и повишаването на квалификацията на кадрите.
   
 • 23 септември 2005 г. - подписан в София – Протокол за по-нататъшно сътрудничество между авиационните власти на Република Азербайджан и Република България.
   
 • 12  ноември 2007 г. - подписано в Баку - Споразумение за икономическо сътрудничество между Правителството на Република Азербайджан и Правителството на Република България.
   
 • 12 ноември 2007 г. - подписано в Баку - Споразумение между Правителството на Република Азербайджан и Правителството на Република България за сътрудничество в областта на антимонополната политика и защита на конкуренцията.
   
 • 12  ноември 2007 г. - подписано в Баку - Споразумение между Правителството на Република Азербайджан и Правителството на Република България за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото.
   
 • 30 септември 2008 г. - подписан в София - Протокол от третото заседание на Междуправителствената комисия по търговско, икономическо,  научно и техническо сътрудничество между Република Азербайджан и Република България.
   
 • 13 ноември 2009 г. - подписан в София - Меморандум за разбирателство и сътрудничество в областта на енергетиката между Министерството на промишлеността и енергетиката на Република Азербайджан и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България.
   
 • 23 септември 2010 г. - подписан в Баку – Меморандум за сътрудничество между Държавния комитет по въпросите на собствеността на Република Азербайджан и Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на Република България.
   
 • 26 април 2012 г. - подписан в Баку - Меморандум за разбирателство между Държавната нефтена компания на Азербайджанската Република (СОКАР) и Българския Енергиен Холдинг в областта на природния газ и петрола.
   
 • 26 април 2012 г. - подписан в Баку - Меморандум за разбирателство между Азербайджанската фондация за насърчаване на износа и инвестициите (AЗПРОМО) и Българската търговско-промишлена палата
   
 • 20 февруари 2014 г. - подписан в Баку - Меморандум за разбирателство между Правителството на Република Азербайджан и Правителството на Република България за сътрудничество в областта на опазването на околната среда.
   
 • 20 февруари 2014 г. - подписано в Баку - Споразумение за сътрудничество между Министерство на финансите на Република Азербайджан и Министерство на финансите на Република България.
   
 • 23 май 2014 г. - подписан в Баку - Меморандум за разбирателство и сътрудничество в областта на селското стопанство между Министерството на селското стопанство на Република Азербайджан и Министерството на земеделието и храните на Република България.
   
 • 20 септември 2014 г. - подписан в Баку - Меморандум за разбирателство между Държавната нефтена компания на Република Азербайджан "СОКАР" и "Булгартрансгаз" за проучване възможностите за съвместно развитие на проекта за разширение на газохранилището в Чирен.
   
 • 20 септември 2014 г. - подписан в Баку - Протокол за намерения между Държавната нефтена компания на Република Азербайджан "СОКАР" и "Булгаргаз".
   
 • 04 март 2015 г. - подписано в София - Споразумение между Правителството на Република Азербайджан и Правителството на Република България за сътрудничество в областта на електронните съобщения, информационните технологии и електронното управление.
 1. Двустранно сътрудничество в други области:

5.1 Политически отношения:

5.1 (а) Подписани документи:

 • 05 юни 1992 г. - подписан в Осло - Протокол за установяване на дипломатически отношения между Република Азербайджан и Република България.
   
 • 29 юни 1995 г. - подписано в София - Споразумение за приятелски отношения и сътрудничество между Република Азербайджан и Република България.
   
 • 09 ноември 1997 г. - подписан в Баку - Протокол за сътрудничество между Министерството на външните работи на Република Азербайджан и Министерството на външните работи на Република България.
   
 • 02 декември 1999 г. - подписана в Баку - Съвместна декларация на Президента на Република Азербайджан и Президента на Република България.
   
 • 07 октомври 2004 г. - подписано в Баку - Съвместно заявление на Президента на Република Азербайджан Илхам Алиев и Президента на Република България Георги Първанов.
   
 • 23 септември 2005 г. - подписана в София - Съвместна декларация на Президента на Република Азербайджан и Президента на Република България.
   
 • 23 септември 2005 г. - подписано в София - Споразумение между Правителството на Република Азербайджан  и Правителството на Република България за облекчен визов режим.
   
 • 23 септември 2005 г. - подписан в София - Меморандум за сътрудничество в областта на европейската и евроатлантическата интеграция между Правителството на Република Азербайджан и Правителството на Република България.
   
 • 18 април 2008 г. - подписан в София - Меморандум за разбирателство относно консултациите между Министерството на външните работи на Република Азербайджан и Министерството на външните работи на Република България.
 • 14 ноември 2011 г. - подписан в Баку - Меморандум за сътрудничество между Дипломатическата академия на Министерство на външните работи на Република Азербайджан и  Дипломатическия институт към Министъра на външните работи  на Република България.
 • 19 септември 2014 г. - подписана в Баку - Съвместна декларация на Президента на Република Азербайджан и Президента на Република България
   
 • 04 март 2015 г. - подписана в София - Съвместна декларация за стратегическо партньорство между Република Азербайджан и Република България

 5.2 Междупарламентарни връзки:

5.2 (а) Междупарламентарни групи за приятелство:

Ръководител на групата от азербайджанска страна: Рауф Алиев

Ръководител на групата от българска страна: Корман Исмаилов

 5.2 (б) Взаимни посещения на ръководителите на междупарламентарните групи за приятелство и ръководителите на комисии:

23 - 24 януари 2005 г. посещение на делегация, водена от председателя на междупарламентарната група за приятелство България – Азербайджан на Народното събрание на Република България г-н Р. Осман в Република Азербайджан.

15 - 18 май 2006 г. посещение на делегация, водена от председателя на междупарламентарната група за приятелство Азербайджан-България на Милли Маджлиса (Парламента) на Република Азербайджан г-н А. Хюсенли в Република България.

16 - 18 юни 2006 г. посещение на делегация, водена от Председателя на комисията по външна политика на Народното събрание на Република България г-н С. Паси в Република Азербайджан.

10 - 12 декември 2006 г. посещение на заместник-председателя на Народното събрание на Република България, ръководител на българската парламентарна делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа г-н Ю. Лютфи в Република Азербайджан, за участие в заседанието на Комисията по политически въпроси на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

03 - 05 юли 2012 г. посещение на парламентарна делегация, водена от председателя на междупарламентарната група за приятелство Азербайджан-България на Милли Маджлиса (Парламента) на Република Азербайджан г-н С. Новрузов в Република България. По време на посещението, на 05 юли 2012 г. бе организирана изложба съвместно от междупарламентарната група за приятелство България-Азербайджан на Народното събрание на Република България, междупарламентарната група за приятелство Азербайджан-България на Милли Маджлиса (Парламента) на Република Азербайджан и Посолство на Република Азербайджан в Република България, посветен на 20-годишнината от установяването на дипломатически отношения между Република Азербайджан и Република България. По време на изложбата изказване направиха председателя на Народното събрание на Република България Н. Пр. г-жа Ц. Цачева, председателя на междупарламентарната група за приятелство Азербайджан-България на Милли Маджлиса (Парламента) на Република Азербайджан г-н С. Новрузов, председателя на междупарламентарната група за приятелство България-Азербайджан на Народното събрание на Република България г-н Р. Осман и Посланика на Република Азербайджан в Република България Н. Пр. г-н Е. Каримов.

03 - 06 октомври 2012 г. посещения на председателя на парламентарна група на ГЕРБ в Народното събрание на Република България г-н К. Велчев и председателя на междупарламентарната група за приятелство България-Азербайджан на Народното събрание на Република България г-н Р. Осман в Република Азербайджан, за да присъстват на втория Международен хуманитарен форум, който се проведе в Баку.

08 - 12 юли 2013 г. Парламентарна делегация, водена от ръководителя на азербайджанската делегация на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) на Милли Маджлиса (Парламента) на Република Азербайджан г-н A. Хаджиев, посети Република България, за участие в 41-та пленарна сесия на Генералната асамблея на ПАЧИС, която се проведе в София на 09 – 11 юли 2013 г.

5.3 Отношения в съдебни и правни области.

5.3 (а) Взаимни посещения:

30 юни - 03 юли 2012 г. официално посещение на председателя на Конституционния съд на Република България г-н Е. Танчев в Република Азербайджан.

12 - 15 ноември 2012 г. официално посещение на председателя на Върховния касационен съд на Република България г-н Л. Груев в Република Азербайджан.

17 – 21 юни 2013 г. посещение на омбудсмана на Република България г-н К. Пенчев в Република Азербайджан за участие на 11-та Международна конференция на Омбудсманите, която се проведе в Баку на 18 – 20 юни 2013 г.

11 - 13 юли 2013 г. посещение на председателя на Конституционния съд на Република България г-н Д. Токушев в Република Азербайджан за участие в Международна научна конференция на тема "Конституционно правосъдие през 21 век. Особености и начини на развитие" по случай 15-та годишнина на Конституционния съд на Република Азербайджан, която се проведе в Баку на 12 юли 2013 г.

19 - 22 ноември 2013 г. официално посещение на председателя на Конституционния съд на Република Азербайджан г-н Ф. Абдуллаев в Република България.

29 юни - 02 юли 2014 г. посещение на заместник главния  прокурор на Република България г-н Е. Диков в Република Азербайджан за участие в международната конференция  "Борба с корупцията: международни стандарти и национални опити“.

5.3 (б) Подписани документи:

 • 29 юни 1995 г. - подписано в София - Споразумение за правна помощ по граждански дела между Република Азербайджан и Република България.
   
 • 29 юни 1995 г. - подписано в София - Споразумение за правна помощ по наказателни дела между Република Азербайджан и Република България.
   
 • 29 юни 1995 г. - подписано в София - Споразумение за екстрадиция между Република Азербайджан и Република България.
   
 • 15 май 2007 г. - подписано в Баку - Споразумение за сътрудничество между Министерството на правосъдието на Република Азербайджан и Министерството на правосъдието на Република България.
   
 • 02 юли 2012 г. - подписан в Баку - Меморандум за сътрудничество между Конституционния съд на Република Азербайджан и Конституционния съд на Република България.
   
 • 12 ноември 2012 г. - подписан в Баку – Протокол за сътрудничество в сферата на съдопроизводството между Върховния съд на Република Азербайджан и Върховния касационен съд на Република България.
   
 • 30 юни 2014 г. - подписана в Баку - Програма за сътрудничество между Прокуратурата на Република Азербайджан и Прокуратурата на Република България.

5.4 Хуманитарни отношения:

   5.4 (а) Взаимни посещения:

26 - 31 октомври 2002 г.  посещение на президента на Република България (1990 - 1997) г-н Ж. Желев по покана на ректора на Бакинския славянски университет  г-н К. Абдуллаев в Република Азербайджан. По време на посещението президентът на Република България (1990 - 1997) г-н Ж. Желев бе приет от президента на Република Азербайджан Н. Пр. г-н Г. Алиев.

11 - 12 септември 2006 г. посещение на президента на Република България (1990 - 1997)  г-н Ж. Желев в Република Азербайджан. По време на посещението президентът на Република България (1990 - 1997) г-н Ж. Желев бе приет от президента на Република Азербайджан Н. Пр. г-н И. Алиев.

09 - 12 октомври 2011 г. посещения на президента на Република България (1990 - 1997)    г-н Ж. Желев и президента на Република България (1997 - 2002) г-н П. Стоянов в Република Азербайджан, за да присъстват на Международния хуманитарен форум, който се проведе в Баку. По време на посещението президентът на Република България (1997 - 2002) г-н П. Стоянов бе приет от първата дама на Азербайджан, посланик на добра воля на ЮНЕСКО и ИСЕСКО, президент на фондация Гейдар Алиев, г-жа Мехрибан Алиева.

03 - 06 октомври 2012 г. посещения на президента на Република България (1990 - 1997)    г-н Ж. Желев, президента на Република България (1997 - 2002) г-н П. Стоянов, президента на Република България (2002 - 2012) г-н Г. Първанов и министъра на външните работи на Република България (2001 - 2005) г-н С. Паси в Република Азербайджан, за да присъстват на втория Международен хуманитарен форум, който се проведе в Баку. По време на посещението президентът на Република България (1997 - 2002) г-н П. Стоянов и президентът на Република България (2002 - 2012) г-н Г. Първанов бяха приети от първата дама на Азербайджан, посланик на добра воля на ЮНЕСКО и ИСЕСКО, президент на Фондация Гейдар Алиев, г-жа Мехрибан Алиева.

03 - 06 октомври 2012 г. посещения на кмета на София г-жа Й. Фандъкова, ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски” г-н И. Илчев, ректора на Българската национална художествена академия г-н С. Кокалов, ректора на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" г-жа М. Георгиева, председателя на Държавна агенция „Архив” на Република България г-н М. Иванов, генералния директор на Българска телеграфна агенция (БТА) г-н М. Минчев, генералния директор на Българска национална телевизия (БНТ) г-жа В. Анкова и генералния директор на Българска национално радио (БНР) г-н В. Тодоров в Република Азербайджан, за да присъстват на втория Международен хуманитарен форум, който се проведе в Баку.

17-18 декември 2012 г. посещение на президента на Република България (2002-2012) г-н Г. Първанов в Република Азербайджан. По време на посещението президентът на Република България (2002-2012) г-н Г. Първанов бе приет от президента на Република Азербайджан Н. Пр. г-н И. Алиев.

06-08 май 2013 г. посещение на президента на Република България (1997-2002) г-н П. Стоянов в Република Азербайджан за участие в  първия Южно Кавказки форум, който се организира съвместно от Международния център Низами Гянджави и Мадридския клуб в Баку на 07 - 08 май 2013 г.

29 май - 02 юни 2013 г.  посещение на президента на Република България (2002-2012) г-н Г. Първанов в Република Азербайджан за  участие във  втория Световен форум за междукултурен диалог, който се проведе в Баку на 29 май – 01 юни 2013 г.

04 - 06 август 2013 г. посещение на президента на Република България (1997-2002) г-н П. Стоянов в Република Азербайджан за участие в подготвителната среща на високо равнище на Международния център Низами Гянджеви и Мадридския клуб, който се проведе в Баку на 05 - 06 август 2013 г.

30 октомври - 02 ноември 2013 г. посещение на президента на Република България (2002 - 2012) г-н Г. Първанов в Република Азербайджан за участие в третия Международен хуманитарен форум, който се проведе в Баку на 31 октомври - 1 ноември 2013 г.

27 - 29 април  2014 г.  посещение на президента  на Република България (1997-2002)  г-н П. Стоянов в Република Азербайджан за участие във втория Глобален форум за открито общество, който се проведе в Баку на 27-29 април 2014 г.

01-03 октомври 2014 г. посещение на председателя на Българската академия на науките на Република България г-н С. Воденичаров  в Република Азербайджан за участие в четвъртия Международен хуманитарен форум, който се проведе в Баку на 01-02 октомври 2014 г.

5.5 Културни отношения:


 
5.5 (а) Подписани документи:

 • 8 април 2011 г. - подписано в Баку - Споразумение за сътрудничество в областта на културата между Правителството на Република Азербайджан и Правителството на Република България.
 • 27 май  2015 г. - подписано в София - Споразумение за консервационно-реставрационни работи на Архитектурно-музейния резерват “Трапезица” и строително-ремонтни работи на техническа инфраструктура.

5.5 (б) Важни културни събития

На 11 - 15 март 2013 г. в българската Национална художествена академия в София се проведе изложба на азербайджански художници.

На 25 септември 2013 г. Се проведе церемония по откриване на Центъра за азербайджански език и култура, като част от Факултета по класически и нови филологии на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

На 30 януари 2014 г. в София се състоя концерт на азербайджанска класическа музика в изпълнение на симфоничен оркестър София.

На 31 октомври 2014 г. секретарят на Съюза на азербайджанските писатели, народният  писател на Азербайджан г-н Ч. Абдуллаев бе награден с почетно звание "Доктор хонорис кауза" от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБит)

На 6 ноември 2014 г. по инициатива на Посолството на Република Азербайджан в България се проведе концерт на азербайджанска класическа музика в изпълнение на видинския симфоничен оркестър.

На 26 ноември 2014 г. по инициатива на Посолството на Република Азербайджан в България по повод  90-та годишнина от създаването на Нахчъванската автономна република се проведе изложба на издания за Нахчъванската автономна република в София.

На 03 декември 2014 г. Посолството на Република Азербайджан в България съвместно с Държавния културен институт към Министерство на външните работи на Република България и под патронажа на Столична община организира в София представянето на Кялагаи - азербайджанско копринено изкуство.

На 15 февруари 2015 г. по инициатива на Посолство на Република Азербайджан в България под патронажа на Столична община в София бе организиран  концерт на азербайджанска класическа музика под надслов "Карабахски музикален венец" в изпълнение на Софийски симфоничен оркестър.

На 02 юни 2015 г. по инициатива на Посолството на Република Азербайджан в България се проведе изложба на издания за Азербайджан в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.

На 16 септември 2015 г. Посолство на Република Азербайджан в България съвместно с  Община Габрово организира в Габрово изложба посветена на културата на град Шаки.

5.6 Отношения в областта на науката и образованието:

5.6 (а) Взаимни посещения

26 октомври 2002 г. при свето посещение в Република Азербайджан президентът на Република България г-н Ж. Желев (1990-1997) взе участие в церемонията по награждаването му с почетната Докторска степен на Бакинския славянски университет.

07 октомври 2004 г. в рамките на официално посещение в Република Азербайджан президентът на Република България Н. Пр. г-н Г. Първанов взе участие в церемонията по откриването на Центъра за български език и култура на Бакинския славянски университет. Президентът на Република България Н. Пр. г-н Г. Първанов присъства и на церемонията по награждаването му с почетната Докторска степен на Бакинския славянски университет.

14 - 15 ноември 2011 г. посещение на ректора на Българския  университет  за национално и световно стопанство г-н Б. Борисов в Република Азербайджан, като част от българската делегация в рамките на официалното посещение на президента на Република България Н. Пр. г-н Г. Първанов в Република Азербайджан.

28 - 30 ноември 2011 г. официално посещение на председателя на Българската академия на науките проф. Н. Съботинов в Република Азербайджан.

14 май 2012 г. председателят на Народното събрание на Република България г-жа Ц. Цачева, в рамките на официалното си посещение в Република Азербайджан, посети Центъра за български език и култура на Бакинския славянски университет и се срещна с ректора на Бакинския славянски университет г-н K. Абдуллаев. По време на срещата бяха обсъдени възможностите за стаж в България на азербайджански студенти изучаващи български език в Бакинския славянски университет.

14 - 17 май 2013 г. посещение на делегация състояща се от ректора на Бургаския университет "Проф. д-р Асен Златаров " г-н П. Петков, ректора на Техническия университет в Габрово г-н Р. Иларионов и заместник-ректора на Техническия университет в София г-н И. Кралов в Република Азербайджан.

23 – 26 май 2013 г. посешение на ректора на Бакинския славянски  университет г-н K. Абдуллаев в Република България за участие на третия Международен конгрес по българистика, който се проведе в София на 23 - 26 май 2013 г.

25 - 28 септември 2013 г. посещение на делегация водена от заместник-ректора на Бакинския славянски университет г-н A. Хаджиев за участие в отбелязването на 125-та годишнина на Софийския университет “Св. Климент Охридски” и церемонията по откриване на Центъра за азербайджански език и култура като част от Факултета за класически и нови филологии на  Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

19-20 февруари 2014 г. посещение на ректора на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ г-н П. Легкоступ в Република Азербайджан, като част от  българската делегация в рамките на официалното посещение на министър-председателя на Република България Н. Пр. г-н П. Орешарски в Република Азербайджан.

22 - 24 май 2014 г. посещение на ректора  на пловдивския Аграрен университет г-жа Хр. Янчева в Република Азербайджан за участие в 8-та азербайджанска Международна селскостопанска изложба, която се проведе в Баку на 22-24 май  2014 г.

19-20 април 2015 г. посещение на ректора на  Русенския университет „Ангел Кънчев“ г-н Х. Белоев в Република Азербайджан.

 

 5.6 (б) Подписани документи:

 • 31 октомври 2001 г. - подписано в Шумен - Cпоразумение за сътрудничество между Бакинския славянски университет и Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.
 • 10 октомври 2002 г. - подписано в Софиa - Cпоразумение за сътрудничество между Бакинския славянски университет  и Софийския университет “Св. Климент Охридски”.
 • 03 юни 2009 г. - подписано в Баку - Cпоразумение за сътрудничество между Бакинския славянски университет и Българския университет за национално и световно стопанство.
 • 16 април 2010 г. - подписано в София – Споразумение за сътрудничество между Азербайджанския държавен университет за култура и изкуство и Българската национална художествена академия.
 • 16 април 2010 г. - подписано в София – Споразумение за сътрудничество между Азербайджанския държавен университет за култура и изкуство и Българската национална академия за театрално и филмово изкуство.
 • 14 ноември 2011 г. - подписано в Баку - Cпоразумение за сътрудничество между Азербайджанския държавен икономически  университет и Българския университет за национално и световно стопанство.
 • 29 ноември 2011 г. - подписано в Баку - Споразумение за сътрудничество между Азербайджанската национална академия на науките и Българската академия на науките.
 • 18 септември 2012 г. - подписан в София – Меморандум за разбирателство между Азербайджанския  медицински университет и Медицински университет - София.
 • 03 октомври 2012 г. - подписано в Баку - Споразумение за сътрудничество между Бакинския държавен университет и Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
 • 16 май 2013 г. – подписан в Баку – Меморандум за разбирателство между Бакинското висше нефтено училище и Техническия университет в София.
 • 16 май 2013 г. – подписан в Баку – Меморандум за разбирателство между Бакинското висше нефтено училище и Бургаския университет "Проф. д-р Асен Златаров ".
 • 16 май 2013 г. – подписан в Баку – Меморандум за разбирателство между Бакинското висше нефтено училище и Българския Технически университет в Габрово.
 • 24 май 2013 г. – подписано в София - Споразумение между Бакинския славянски университет и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за създаване на Център за Азербайджански език и култура в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
 • 20 февруари 2014 г. - подписан в Баку - Меморандум за разбирателство между Бакинския Държавен Университет и Великотърновския Университет „Св. Св. Кирил и Методий“
 • 23 май 2014 г. - подписано в Баку - Споразумение за сътрудничество между Азербайджанския държавен аграрен университет и Аграрния университет - Пловдив.
 • 20 април 2015 г. - подписано в Баку - Споразумение за сътрудничество между Бакинско Висше нефтено училище и Русенски университет „Ангел Кънчев“

5.7 Отношения в социалното осигуряване, здравеопазването, туризма и спорта

5.7 (а) Подписани документи:

 • 02 декември 1999 г. - подписано в Баку - Споразумение между Правителството на Република Азербайджан и Правителството на Република България за сътрудничество в областта на туризма.
 • 07 октомври 2004 г. - подписано в Баку - Споразумение между Правителството на Република Азербайджан и Правителството на Република България за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицината.
 • 19 септември 2006 г. - подписано в Баку - Споразумение между Министерството на младежта и спорта на Република Азербайджан и Държавната агенция за младежта и спорта на Република България за сътрудничество в областта на младежката политика и спорта.
 • 14 ноември 2011 г. - подписан в Баку - Меморандум за сътрудничество между Министерството на труда и социалната защита на населението на Република Азербайджан и Министерството на труда и социалната политика на Република България.
 • 04 март 2015 г. - подписан в София - Протокол за разширяване на сътрудничеството в областта на туризма между Министерството на културата и туризма на Република Азербайджан и Министерството на туризма на Република България

 5.7 (б) Подписани документи в други области:

 25 септември 2002 г. - подписано в София - Споразумение между Министерството на отбраната на Република Азербайджан и Министерството на отбраната на Република България за сътрудничество във военната област.

 • 07 октомври 2004 г. - подписано в Баку - Споразумение за сътрудничество между Азербайджанската Държавна Телеграфна Агенция (AzerTac) и Българската Телеграфна Агенция (БТА) .
 • 23 септември 2005 г. - подписан в София - Меморандум за сътрудничество между Азербайджанското съвместно телевизионно и радио затворено акционерно общество (АзТВ) и Българската национална телевизия (БНТ).
 • 14 ноември 2011 г. - подписано в Баку - Споразумение между Правителството на Република Азербайджан и Правителството на Република България за взаимна защита и обмен на класифицирана информация.
   
 •  26 април 2012 г. - подписано в Баку - Споразумение между Правителството на Република Азербайджан и Правителството на Република България за сътрудничесво в борбата срещу престъпността.
   
 • 26 април 2012 г. - подписано в Баку - Споразумение между Правителството на Република Азербайджан и Правителството на Република България за сътрудничесво в областта на извънредните ситуации.
 •  05 октомври 2012 г. - подписан в Баку - Договор между Обществената радио и телевизионна корпорация на Азербайджан (ИТВ) и Българската национална телевизия (БНТ)
 • 05 октомври 2012 г. - подписано в Баку - Споразумение за сътрудничество за обмен на информация между Азербайджанската международна информационна агенция „ТРЕНД” и Българската телеграфна агенция (БТА).
 • 04 ноември 2014 г. - подписано в Баку - Споразумение за сътрудничество и обмен на информация между Информационна Агенция Тренд (Азербайджан) и Информационна Агенция Фокус (България).
 • 17 април 2015 г. - подписан в София - Меморандум за разбирателство и взаимно сътрудничество между Националната библиотека на Азербейджан „М. Ф. Ахундов” и Националната библиотека на България „Св. Св. Кирил и Методий”

 5.8 Информация за азербайджанската диаспора

Общият брой на гражданите на Република Азербайджан регистрирани в консулския отдел на Посолството на Република Азербайджан в Република България е 17:

Те се намират в градовете - София, Сливен, Видин, Добрич, Ловеч, Варна, Пловдив, Kърджали.


5.9 Отношения между градовете:


Шаки – Габрово

На 07 октомври 2004 г. кметовете на Шаки и Габрово подписаха Съвместна декларация, която обяви Шаки и Габрово за побратимени градове.

На 24 октомври 2012 г. министърът на правосъдието на Република Азербайджан Н. Пр. г-н Ф. Маммадов посети Габрово в рамките на официално посещение в Република България. По време на посещението министърът на правосъдието на Република Азербайджан Н. Пр. г-н Ф. Маммадов се срещна с областния управител на Областната администрация в Габрово г-н М. Костадинов, с кмета на Габрово г-жа Т. Христова, с председателя на Окръжен съд Габрово г-жа С. Герова и с окръжния прокурор на Окръжна прокуратура Габрово г-н М. Иванов.

На 20 февруари 2013 г. посланикът на Република Азербайджан в Република България Н. Пр. г-н Емил З. Каримов посети град Габрово. По време на посещението посланикът на Република Азербайджан Н. Пр. г-н Емил З. Каримов се срещна с кмета на град Габрово г-жа Таня Христова и бяха обсъдени въпроси за укрепване на отношенията между азербайджанския град Шаки и българския град Габрово.

На 16 септември 2015 г. посланикът на Република Азербайджан в Република България Н. Пр. г-н E. Каримов посети Габрово. По време на посещението посланикът на Република Азербайджан в Република България Н. Пр. г-н E. Каримов се срещна с кмета на Габрово г-жа T. Христова и с областния управител на Областна администрация Габрово г-н Н. Сираков и бяха обсъдени въпроси за бъдещото развитие на съществуващите отношения между азербайджанския град Шаки и българския град Габрово.

Нахчъван - Велико Търново

На 15 юли 2014 г. посланикът на Република Азербайджан в Република България Н. Пр. г-н Емил З. Каримов посети град Велико Търново. По време на посещението посланикът на Република Азербайджан в Република България г-н Емил З. Каримов се срещна с кмета на град Велико Търново г-н Д. Панов и бяха обсъдени въпроси за установяване на отношения между азербайджанския град Нахчъван и българския град Велико Търново.

На 27-28 ноември 2014 г. делегация, водена от кмета на град  Нахчъван г-н В. Сафаров, посети град Велико Търново. По време на посещението кмета на град  Нахчъван г-н В. Сафаров се срещна с кмета на град Велико Търново г-н Д. Панов и бяха обсъдени въпроси за установяване на отношения между азербайджанския град Нахчъван и българския град Велико Търново.

 1.6. Консулски отношения


Адрес, телефонен номер /факс и електронна поща на Консулския отдел на  Посолство на Република Азербайджан в Република България:

Република България, София 1113, район Изгрев, кв. Изток, ул. „ Чарлз Дарвин“ № 6

Tel: (+359 2) 817 00 74

Fax: (+359 2) 817 00 74, (+359 2)  817 00 77

Е-mail: sofia@mission.mfa.gov.az

Съгласно споразумение подписано на 29 ноември 2013 г. във Вилнюс между Република Азербайджан и Европейския съюз за облекчаване на визовия режим граждани на Република Азербайджан могат да посещават и напускат страната въз основа на облекчени правила влизащи в сила от 01.09. 2014 г.

Притежателите на дипломатически и служебни паспорти могат да пребивават в страната без виза в рамките на 90 дни.

Search in archive